Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakarna karna
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarna karna
7579 69ea 420
Reposted fromundertow undertow viapannaniczyja pannaniczyja


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viafckit fckit
Reposted fromolgazet olgazet viafckit fckit
4356 4605 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods

July 06 2015

2720 5485 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vialost-in-space lost-in-space
4504 41ad 420
Reposted frommaniamania maniamania viarational rational
3763 8d44 420
Reposted fromillidan illidan
Reposted fromshakeme shakeme viakingalascaux kingalascaux
7916 0be3 420
Reposted fromperfectsense perfectsense viamillys millys
7230 bc75 420
in Vienna
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viapannaniczyja pannaniczyja
8533 f968 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viarational rational
9257 00c6 420
2886 4e94 420
9627 289d 420
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viarational rational

June 29 2015

4041 f8e3 420
Reposted fromkarna karna
9862 aead 420
Reposted fromlambadada lambadada viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl